Σήμερα απαντάει η Κεραμέως σε Ευαγγελία Λιακούλη για τα προβλήματα του Μουσικού Σχολείου Λάρισας

Σ?μερα, Δευτ?ρα 9 Δεκεμβρ?ου, στις 18 μ.μ. η ηγεσ?α του Υπουργε?ου Παιδε?ας & Θρησκευμ?των θα απαντ?σει δια ζ?σης στη Βουλ?, την επ?καιρη ερ?τηση της βουλευτ? του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας Ευαγγελ?ας Λιακο?λη, σχετικ? με τα πολλαπλ? προβλ?ματα του Μουσικο? Σχολε?ου… Περισσότερα

liakouli2

Τραγικές καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων του Περιφερειακού Καταστήματος ΕΦΚΑ Θεσσαλίας (πρώην ΟΓΑ)

Με επ?καιρη ερ?τησ? της η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη, φ?ρνει στη Βουλ? το κρ?σιμο ζ?τημα της υποστελ?χωσης του Περιφερειακο? Καταστ?ματος ΕΦΚΑ Θεσσαλ?ας (πρ?ην ΟΓΑ) και των συνεπακ?λουθων τραγικ?ν καθυστερ?σεων στην απονομ? συντ?ξεων χηρε?ας και γ?ρατος, αξι?νοντας… Περισσότερα

Τοποθέτηση Ε. Λιακούλη για Φορολογικό Νομοσχέδιο

«Οι μεγαλ?τερες δ?θεν φοροαπαλλαγ?ς, διαχρονικ?, νομοθετο?νται πριν τα Χριστο?γεννα» «Ε?μαστε απορροφημ?νοι ως πολιτικ? σ?στημα απ? τις πλειοδοσ?ες για το ποιος θα φ?ρει τις μεγαλ?τερες φοροαπαλλαγ?ς – εντελ?ς τυχα?α και ως εκ θα?ματος, συν?θως πριν απ? κ?ποιες γιορτ?ς ? εκλογικ?ς αναμετρ?σεις·… Περισσότερα

Τοποθέτηση Ε. Λιακούλη για Φορολογικό Αγροτών

«Κυβ?ρνηση σε αγρ?τες: Μετ? την απομ?κρυνση απ? το εκλογικ? ταμε?ο, ουδ?ν λ?θος αναγνωρ?ζεται» Στα κρ?σιμα ζητ?ματα οικονομικ?ς φ?σεως που απασχολο?ν τους αγρ?τες αναφ?ρθηκε εκτεταμ?να κατ? τη συζ?τηση του φορολογικο? νομοσχεδ?ου του Υπουργε?ου Οικονομικ?ν η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας,… Περισσότερα

liakouli2

Άτολμο και φοβικό το νομοσχέδιο για την ψήφο των Αποδήμων

Εισηγ?τρια στο σχεδ?ου ν?μου του Υπουργε?ου Εσωτερικ?ν για την διευκ?λυνση της ψ?φου των Ελλ?νων του εξωτερικο? ορ?στηκε απ? πλευρ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς η βουλευτ?ς ν. Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη. Στο πλα?σιο της επ? της αρχ?ς τοποθ?τησ?ς της στην αρμ?δια Επιτροπ? τα… Περισσότερα

Ευαγγελία Λιακούλη: Πάγια αλλά αδικαίωτα τα αιτήματα όλων όσοι φοιτούν σε Μουσικά Σχολεία

Να απαντ?σει επ?καιρη ερ?τησ? της στη Βουλ? καλε? την Υπουργ? Παιδε?ας & Θρησκευμ?των, Ν?κη Κεραμ?ως, η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, σχετικ? με τα π?για αιτ?ματα ?λων ?σοι φοιτο?ν σε μουσικ? σχολε?α. Θα πρ?πει να σημειωθε? πως… Περισσότερα

liakouli2

Χατζηδάκης για προβλήματα καστανοπαραγωγών ν. Λάρισας: Ναι θα τα επιλύσουμε

Θετικ? απαντ?θηκε η επ?καιρη ερ?τηση της βουλευτ? του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας Ευαγγελ?ας Λιακο?λη, για τα προβλ?ματα της καστανοπαραγωγ?ς του ν. Λ?ρισας, απ? τον αρμ?διο Υπουργ? Περιβ?λλοντος & Εν?ργειας Κωστ? Χατζηδ?κη. Η Λαρισα?α πολιτικ?ς ?θεσε τον Υπουργ? προ των ευθυν?ν… Περισσότερα

Η κυβέρνηση απαντά σε Λιακούλη αύριο στη Βουλή για γυναικολογική κλινική και καστανοπερίβολα

Τελικ? «λ?θηκε το κουβ?ρι» αρμοδιοτ?των, μεταξ? του Υπουργε?ου Αγροτικ?ς Αν?πτυξης & Τροφ?μων και του Υπουργε?ου Εν?ργειας & Περιβ?λλοντος, σε σχ?ση με παλαι?τερη επ?καιρη ερ?τηση της βουλευτ? ν. Λ?ρισας του Κιν?ματος Αλλαγ?ς, Ευαγγελ?ας Λιακο?λη, για τις γραφειοκρατικ?ς αγκυλ?σεις οι οπο?ες καθηλ?νουν… Περισσότερα

Τσιάρας σε Λιακούλη : Ευχαριστώ για την ερώτηση, φεύγει ο αμίαντος από το δικαστικό…

Τις ευχαριστ?ες του στη βουλευτ? Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη, κατ?θεσε δημ?σια ο Υπουργ?ς Δικαιοσ?νης, Διαφ?νειας & Ανθρωπ?νων Δικαιωμ?των Κωνσταντ?νος Τσι?ρας, τον?ζοντας ?τι αν?δειξε ?να πολ? σοβαρ? ζ?τημα και παρ?λληλα ο ?διος εγχε?ρησε στη βουλευτ? το σχετικ? ?γγραφο, με το οπο?ο ?δωσε… Περισσότερα

Συνάντηση Ε. Λιακούλη με μαθητές και καθηγητές Μουσικού Σχολείου

Με τους μαθητ?ς, τους γονε?ς και τους καθηγητ?ς του Μουσικο? Σχολε?ου  Λ?ρισας συναντ?θηκε η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς κ Ευαγγελ?α Λιακο?λη, για να δηλ?σει την συμπαρ?σταση της στα δ?καια αιτ?ματα τους, την ικανοπο?ηση των οπο?ων διεκδικο?ν με κινητοποι?σεις διαρκε?ας.  Μετ?… Περισσότερα