Εντείνεται η ανασφάλεια των εργαζομένων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Τ?πος:Ερωτ?σεις Θ?μα:Εντε?νεται η ανασφ?λεια των εργαζομ?νων στα προγρ?μματα κοινωφελο?ς εργασ?ας Ημερομην?α:16/09/2019 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:10/10/2019 Διαβ?στε την ερ?τηση Διαβ?στε την απ?ντηση

Να παραταθεί η διαδικασία καταγραφής των γεωτρήσεων, για τη διατήρηση του αγροτικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος

Τ?πος:Ερωτ?σεις Θ?μα:Να παραταθε? η διαδικασ?α καταγραφ?ς των γεωτρ?σεων, για τη διατ?ρηση του αγροτικο? τιμολογ?ου ηλεκτρικο? ρε?ματος Ημερομην?α:12/09/2019 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:03/10/2019 Διαβ?στε την ερ?τηση Διαβ?στε την απ?ντηση

Οι νέες “Μόριες” στην ηπειρωτική χώρα δεν αποτελούν την απάντηση στο προσφυγικό ζήτημα

Τ?πος:Ερωτ?σεις Θ?μα:Οι ν?ες “Μ?ριες” στην ηπειρωτικ? χ?ρα δεν αποτελο?ν την απ?ντηση στο προσφυγικ? ζ?τημα Ημερομην?α:11/09/2019 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:07/10/2019 Διαβ?στε την ερ?τηση Διαβ?στε την απ?ντηση

Μεγάλη ανησυχία και προβληματισμός για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου

Τ?πος:Ερωτ?σεις Θ?μα:Μεγ?λη ανησυχ?α και προβληματισμ?ς για την εξ?πλωση του ιο? του Δυτικο? Νε?λου Ημερομην?α:28/08/2019 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:04/10/2019 Διαβ?στε την ερ?τηση Διαβ?στε την απ?ντηση

Να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες της απόφασης του ΔΕΕ στο τσίπουρο και την τσικουδιά

Τ?πος:Ερωτ?σεις Θ?μα:Να αντιμετωπιστο?ν οι αρνητικ?ς συν?πειες της απ?φασης του ΔΕΕ στο τσ?πουρο και την τσικουδι?. Ημερομην?α:02/08/2019 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:05/08/2019 Διαβ?στε την ερ?τηση Διαβ?στε την απ?ντηση

Αναγκαία η ενίσχυση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης με κάθε τρόπο

Τ?πος: Ερωτ?σεις Θ?μα: Αναγκα?α η εν?σχυση της Υπηρεσ?ας Εξωτερικ?ς Φρο?ρησης Καταστημ?των Κρ?τησης με κ?θε τρ?πο. Ημερομην?α:02/08/2019 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:27/08/2019 Διαβ?στε την Ερ?τηση Διαβ?στε την απ?ντηση

Ένταξη παιδιών και βρεφών στις δομές κοινωνικής φροντίδας

Τ?πος: Ερωτ?σεις Θ?μα: ?νταξη παιδι?ν και βρεφ?ν στις δομ?ς κοινωνικ?ς φροντ?δας Ημερομην?α: 25/07/2019 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης: 05/09/2019 Διαβ?στε την Ερ?τηση Διαβ?στε την απ?ντηση

Εξορθολογισμός και μείωση των μετακλητών υπαλλήλων

Τ?πος: Ερ?τηση σε συνδυασμ? με Α.Κ.Ε. Θ?μα: «Εξορθολογισμ?ς και με?ωση των μετακλητ?ν υπαλλ?λων.» Ημερομην?α:23/07/2019 Τελευτα?α Τροποπο?ηση:10/09/2019 Διαβ?στε την Ερ?τηση Δε?τε τις απαντ?σεις