Το εύλογο αίτημα ένταξης των πολύ μικρών Ανωνύμων Εταιριών στις διατάξεις της νομοθεσίας για την “Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού για την Ενίσχυση των Επιχειρήσεων”» , θέτει με ερώτηση – παρέμβασή της η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη στους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ανταποκρινόμενη άμεσα στο αίτημα των μικρών επιχειρήσεων με τη μορφή Α.Ε., του νομού Λάρισας.   

Όπως επισημαίνει η βουλευτής Λάρισας στο κείμενο της ερώτησής της, με το ΦΕΚ B 1457 – 16.04.2020 ίσχυσε η πρώτη Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, σχετικά με την “Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού για την Ενίσχυση των Επιχειρήσεων”, την οποία ακολούθησε μετέπειτα σειρά συμπληρωματικών αντίστοιχων αποφάσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρ. 2 της ανωτέρω ΚΥΑ, με τίτλο «Δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού» προβλέπεται πως: «Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι …οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων … “καθώς και οι επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών…».

Παράλληλα, με το ίδιο άρθρο τίθεται μια σειρά κριτηρίων, βάσει των οποίων οι Εταιρείες δικαιούνται την αποζημίωση, όπως π.χ. ο αριθμός εργαζομένων, η έδρα, ο ΚΑΔ κ.λπ. Στο ίδιο άρθρο, ωστόσο, περιλαμβάνεται και ο αποκλεισμός όλων των Ανωνύμων Εταιριών (ΑΕ) συλλήβδην, έστω και αν πληρούν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια για την λήψη της αποζημίωσης, ακόμη και όταν πρόκειται για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις οποίες υποτίθεται ότι βασικά απευθύνεται η Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού, ως μέτρου στήριξης της οικονομίας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού.

Δεδομένου όμως ότι αυτή η αντιμετώπιση των πολύ μικρών ΑΕ συνιστά καταστρατήγηση της ίσης μεταχείρισης και νοθεύει τον ελεύθερο ανταγωνισμό σε μια ήδη φθίνουσα οικονομία, όπου καμιά επιχείρηση δεν περισσεύει και δεδομένου ότι η νομική μορφή μιας πολύ μικρής επιχείρησης δεν θα έπρεπε να αποτελεί κριτήριο για την ενίσχυσή της από πλευράς Πολιτείας ή όχι, όπως π.χ. συμβαίνει και στις προκηρύξεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ που απευθύνονται σε επιχειρήσεις με βάση την κατάταξη τους σε πολύ μικρές, μικρές κ.λπ., η Ευαγγελία Λιακούλη ζητά να πληροφορηθεί από τους συναρμόδιους Υπουργούς, «..με  ποια λογική εξαιρέθηκαν οι ανωτέρω πολύ μικρές επιχειρήσεις νομικής μορφής ΑΕ από τα ευεργετικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων , καθώς και αν σκοπεύουν να εντάξουν τις πολύ μικρές ΑΕ στα ανωτέρω μέτρα και αναδρομικά και στο σύνολό τους, τροποποιώντας τις προηγούμενες αποφάσεις τους»