ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ “ΛΑΡΙΣΑ” ΑΒΕΕ

Τ?πος: Αναφορ?ς Θ?μα: Με επιστολ? της ενημερ?νει ?τι η εταιρε?α ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ “ΛΑΡΙΣΑ” ΑΒΕΕ κηρ?χθηκε σε πτ?χευση τον Απρ?λιο του 2015, β?σει ωστ?σο του καθεστ?τος, με το οπο?ο θα πρ?πει να προχωρ?σει ο πλειστηριασμ?ς των ακιν?των της επιχε?ρησης, μετ? την… Περισσότερα

Επισημαίνει μια σειρά από προβλήματα αλλά και βελτιωτικές προτάσεις για την απλή χρήση του αιγιαλού στα πλαίσια της τροποποίησης διατάξεων του ν.4607/2019 “Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις” και αιτείται απαντήσεων

Τ?πος:Αναφορ?ς Θ?μα: Επισημα?νει μια σειρ? απ? προβλ?ματα αλλ? και βελτιωτικ?ς προτ?σεις για την απλ? χρ?ση του αιγιαλο? στα πλα?σια της τροποπο?ησης διατ?ξεων του ν.4607/2019 “Αιγιαλ?ς παραλ?α και ?λλες διατ?ξεις” και αιτε?ται απαντ?σεων. Ημερομην?α:30/01/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:30/01/2020 Διαβ?στε την αναφορ?

Με υπόμνημά τους αιτούνται την 12μηνη ανανέωση των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου, έτσι ώστε να καλυφθεί και η επόμενη αντιπυρική περίοδος

Τ?πος:Αναφορ?ς Θ?μα: Με υπ?μνημ? τους αιτο?νται την 12μηνη αναν?ωση των συμβ?σεων τους σε αορ?στου χρ?νου, ?τσι ?στε να καλυφθε? και η επ?μενη αντιπυρικ? περ?οδος δεδομ?νου ?τι οι συμβ?σεις τους αρχ?ζουν να λ?γουν στις 15/11/2019. Ημερομην?α:28/11/2019 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:28/11/2019 Διαβ?στε την… Περισσότερα

Προβλήματα που δημιουργούνται από την λειτουργία των Ολοήμερων Προγραμμάτων Νηπιαγωγείων

Τ?πος:Αναφορ?ς Θ?μα:Με υπ?μνημ? τους θ?τουν τα προβλ?ματα που δημιουργο?νται απ? την λειτουργ?α των Ολο?μερων Προγραμμ?των Νηπιαγωγε?ων, ειδικ? στα εκτ?ς Αθ?νας δημ?σια νηπιαγωγε?α και αναμ?νουν την θετικ? αντιμετ?πισ? τους απ? τους αρμ?διους φορε?ς. Ημερομην?α:26/09/2019 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:26/09/2019 Διαβ?στε την ερ?τηση