Το Κίνημα Αλλαγής πέτυχε να εκπροσωπούνται οι απόδημοι στο επικρατείας

Μετ? την επιτυχ?α του Κιν?ματος Αλλαγ?ς να γ?νει δεκτ? η πρ?τασ? του και να συμπεριληφθε? η πρ?βλεψη της εκπροσ?πησης των αποδ?μων, με τουλ?χιστον τρεις εκπροσ?πους τους στο ψηφοδ?λτιο επικρατε?ας και εν?ς  απ? αυτο?ς στις τρεις πρ?τες θ?σεις του ψηφοδελτ?ου,  η… Περισσότερα

Άρθρο στην εφημερίδα “Νέα Σελίδα” για τους απόδημους Έλληνες – 13/10/2019

?χουμε χρ?ος να ξαναδ?σουμε στους απ?δημους ?λληνες τη φων? τους Της Ευαγγελ?ας Λιακο?λη Το ζ?τημα της εφαρμογ?ς εν?ς νομοθετικο? πλαισ?ου για το δικα?ωμα ψ?φου των εκτ?ς επικρατε?ας Ελλ?νων μονοπωλε? για τα καλ? το δημ?σιο δι?λογο εδ? και αρκετ?ς εβδομ?δες. Πλ?ον,… Περισσότερα