Οι επί τόπου….

«Ευχαριστ? ?λα τα μ?σα μαζικ?ς ενημ?ρωσης της περιοχ?ς μας, καθ?ς απ? αυτ? ενημερ?θηκα για τις συσκ?ψεις που ?γιναν στα υπουργε?α υποδομ?ν και εσωτερικ?ν, για το θ?μα του δρ?μου Λ?ρισας – Φαρσ?λων και του προσφυγικο? καταυλισμο? στο Κυψελοχ?ρι, αντ?στοιχα. Δ?ο πολ? σοβαρ?… Περισσότερα

οφειλές του Ταμείου Υγείας

Ερώτηση Λιακούλη για τις οφειλές του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών

Πηγ?: tinealarissa.gr Ερ?τηση προς τον Υπουργ? Εργασ?ας και Κοινωνικ?ν Υποθ?σεων, κ. Γι?ννη Βρο?τση κατ?θεσε η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, σε σχ?ση με τις οφειλ?ς του Ταμε?ου Υγε?ας Δικηγ?ρων Επαρχι?ν (ΤΥΔΕ) προς τους δικηγ?ρους-μ?λη του. Στο κε?μενο… Περισσότερα