Εξέλιξη Διδακτόρων Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού

Τ?πος:Ερωτ?σεις Θ?μα: Εξ?λιξη Διδακτ?ρων Εργαστηριακο? Διδακτικο? Προσωπικο? Ημερομην?α:14/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:17/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Σε εκκρεμότητα σημαντικά προβλήματα του κλάδου των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Τ?πος:Ερωτ?σεις Θ?μα: Σε εκκρεμ?τητα σημαντικ? προβλ?ματα του κλ?δου των μη κ?ριων ξενοδοχειακ?ν καταλυμ?των Ημερομην?α:14/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:17/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Τα μεγάλα θεσμικά ζητήματα των μελισσοκόμων ζητούν άμεση επίλυση

Τ?πος:Ερωτ?σεις Θ?μα:Τα μεγ?λα θεσμικ? ζητ?ματα των μελισσοκ?μων ζητο?ν ?μεση επ?λυση Ημερομην?α:07/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:10/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Μελισσοκόμοι

Ευαγγελία Λιακούλη: Άμεσα καταθέτω ερώτηση στη Βουλή για τα προβλήματα των μελισσοκόμων

?μεσα ανταποκρ?θηκε η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, καταθ?τοντας γραπτ? ερ?τηση προς τον Υπουργ? Αγροτικ?ς Αν?πτυξης, μετ? τη προγραμματισμ?νη συν?ντηση που πραγματοπο?ησε με τον Πρ?εδρο της Ομοσπονδ?ας Μελισσοκομικ?ν Συλλ?γων Ελλ?δας,  κ. Βασ?λη Ντο?ρα καθ?ς και με τον… Περισσότερα

Τα μεγάλα θεσμικά ζητήματα των μελισσοκόμων ζητούν άμεση επίλυση

Τ?πος:Ερωτ?σεις Θ?μα:Τα μεγ?λα θεσμικ? ζητ?ματα των μελισσοκ?μων ζητο?ν ?μεση επ?λυση Ημερομην?α:31/01/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:10/02/2020 Περισσ?τερα

Αίτημα Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Φωκίδας για την συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Ιατρικής και Φυσικής Αποκατάστασης Άμφισσας

Τ?πος:Ερωτ?σεις Θ?μα:Α?τημα Γον?ων και Κηδεμ?νων ΑΜΕΑ Φωκ?δας για την συν?χιση λειτουργ?ας του Κ?ντρου Ιατρικ?ς και Φυσικ?ς Αποκατ?στασης ?μφισσας Ημερομην?α:21/01/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:06/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση Διαβ?στε την απ?ντηση

liakouli2

Κατάργηση χρέους Δήμου Σαλαμίνας στην ΕΥΔΑΠ, λόγω ναυμαχίας…

Ερ?τηση προς τον Υπουργ? Εσωτερικ?ν κατ?θεσε η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη, σχετικ? με το με?ζον ζ?τημα που ?χει δημιουργηθε? απ? αυθα?ρετη απ?φασ? του, με την οπο?α «εκκαθαρ?ζονται» τα χρ?η του Δ?μου Σαλαμ?νας προς την ΕΥΔΑΠ… λ?γω… Περισσότερα

Εκπρόθεσμη τροπολογία για δικαστικό ένσημο σε αναγνωριστικές αγωγές, πλήττει βάναυσα την έννοια της Δίκαιης Δίκης

Τ?πος:Ερωτ?σεις Θ?μα: Εκπρ?θεσμη τροπολογ?α για δικαστικ? ?νσημο σε αναγνωριστικ?ς αγωγ?ς, πλ?ττει β?ναυσα την ?ννοια της Δ?καιης Δ?κης Ημερομην?α:19/12/2019 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης: 20/12/2019 Διαβ?στε την ερ?τηση

Κατάργηση χρέους Δήμου Σαλαμίνας στην ΕΥΔΑΠ λόγω ναυμαχίας

Τ?πος:Ερωτ?σεις Θ?μα: Κατ?ργηση χρ?ους Δ?μου Σαλαμ?νας στην ΕΥΔΑΠ λ?γω ναυμαχ?ας Ημερομην?α:18/12/2019 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:19/12/2019 Διαβ?στε την ερ?τηση

Το Υπ. Δικαιοσύνης “θάβει” την υπόθεση του ολοκαυτώματος του Δομένικου

Τ?πος:Ερωτ?σεις Θ?μα: Το Υπ. Δικαιοσ?νης “θ?βει” την υπ?θεση του ολοκαυτ?ματος του Δομ?νικου Ημερομην?α:18/12/2019 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:19/12/2019 Διαβ?στε την ερ?τηση