liakouli2

Ανάγκη τροποποίησης διατάξεων του νόμου ‘’περί αιγιαλού’’ προς όφελος μικρών παραθαλάσσιων Δήμων

Αναφορ? προς τον Υπουργ? Οικονομικ?ν κατ?θεσε η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, σε σχ?ση με την αν?γκη επανεξ?τασης και πιθαν?ς τροποπο?ησης συγκεκριμ?νων διατ?ξεων του ν. 4607/2019, καθ?ς και του προηγο?μενου ν. 2971/2001 «Αιγιαλ?ς, παραλ?α και ?λλες διατ?ξεις»,… Περισσότερα

Αποσυγχώνευση και επαναλειτουργία του ΚΠΕ Κισσάβου – Μαυροβουνίου ως ανεξάρτητο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Επ?καιρη ερ?τηση κατ?θεσε η Βουλευτ?ς Λ?ρισας Κιν?ματος Αλλαγ?ς, κ. Ευαγγελ?α Λιακο?λη, αξι?νοντας απ?ντηση στο β?μα της Βουλ?ς απ? την Υπουργ? Παιδε?ας και Θρησκευμ?των, σχετικ? με τα προβλ?ματα που ?χει προκαλ?σει η συγχ?νευση του Κ?ντρου Περιβαλλοντικ?ς Εκπα?δευσης (ΚΠΕ) Ελασσ?νας και του… Περισσότερα

Ο Εβραίος δεν είναι ξένος, είναι ο «Έτερος Εγώ»

«Η κακ?α εκδηλ?νεται κ?θε φορ? που ο ?νθρωπος φοβ?ται. Και οι ναζ?, οι φασ?στες, οι μιλιταριστ?ς κ?θε απ?χρωσης και ?κφανσης ?ταν – και εξακολουθο?ν να ε?ναι στις μ?ρες μας – πολ? φοβισμ?νοι ?νθρωποι, εγκλωβισμ?νοι στον μικρ? εαυτ? τους. Κ?θε φορ?… Περισσότερα

liakouli2

Τα πειράματα με τον εκλογικό νόμο οδηγούν σε “μεταλλαγμένα” πολιτικά προϊόντα

Ανοιχτ? κατ? της κυβερνητικ?ς πρ?τασης για τον εκλογικ? ν?μο τ?χθηκε η ειδικ? αγορ?τρια του Κιν?ματος Αλλαγ?ς και βουλευτ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, στην Α’ αν?γνωση του νομοσχεδ?ου στην Επιτροπ? της Βουλ?ς. ?πως η ?δια τ?νισε τ?σο η υποτιθ?μενα «?δολη» απλ?… Περισσότερα

Οι αμυγδαλοπαραγωγοί του Ν. Λάρισας αξίζουν περισσότερα από τα ‘’ψίχουλα’’ του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Δια ζ?σης απ?ντηση στη Βουλ? αξι?νει με επ?καιρη ερ?τησ? της η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη απ? τον Υπουργ? Αγροτικ?ς Αν?πτυξης & Τροφ?μων, Μ?κη Βορ?δη, μετ? το τ?λμα στο οπο?ο φα?νεται ?τι ?χει περι?λθει το ζ?τημα της… Περισσότερα

Το «Κανείς Μόνος» έγινε μια μεγάλη αγκαλιά

To κοινωνικ? δ?κτυο «Κανε?ς Μ?νος» πλημ?ρισε με αγ?πη, τραγο?δια  και χορο?ς το Γηροκομε?ο Λ?ρισας, δημιουργ?ντας μια υπ?ροχη χριστουγεννι?τικη ατμ?σφαιρα, γεμ?τη συναισθ?ματα και συγκιν?σεις. Οι εθελοντ?ς και εθελ?ντριες του δικτ?ου, συνοδευ?μενοι απ? τα παιδι? του Μουσικο? Σχολε?ου και με την υποστ?ριξη… Περισσότερα

Κάνουμε τον σταυρό μας στην εξαγγελθείσα “λύση” της κυβέρνησης για το συνδικαλιστικό

«Μια λανθασμ?νη απ?φαση του συνδικ?του των εργαζομ?νων του Μετρ? ?φερε απ?ναντι ολ?κληρη την κοινων?α» τ?νισε η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη, στην εκπομπ? «ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ» του AtticaTV, με την Σωσ? Χονδρογι?ννη και το Γι?ννη Μακρυγι?ννη, συμπληρ?νοντας πως «μετ?… Περισσότερα

liakouli2

Με “σφραγίδα” ΝΔ τα θύματα του Ολοκαυτώματος του Δομένικου στερούνται τη δυνατότητα διεκδίκησης αποζημίωσής τους

Δια ζ?σης απ?ντηση στη Βουλ? απ? τον Υπουργ? Δικαιοσ?νης, Κ?στα Τσι?ρα, αξι?νει με επ?καιρη ερ?τησ? της η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, σε σχ?ση με το ζ?τημα που ?χει ανακ?ψει με την επιβολ? δικαστικο? ενσ?μου στις αναγνωριστικ?ς… Περισσότερα

Ο Προϋπολογισμός της Κυβέρνησης, είναι μόνο το ρεφρέν, λείπει το τραγούδι

Για ?ναν «χαμηλ?ς πτ?σης», αντιαναπτυξιακ? και κοινωνικ? ?δικο Προ?πολογισμ?, που δεν επιβεβαι?νει την περιλ?λητη «κανονικ?τητα» που ευαγγελ?ζεται η Κυβ?ρνηση ?κανε λ?γο η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, κατ? την σχετικ? συζ?τηση στη Βουλ?: «Πρ?κειται για ?ναν Προ?πολογισμ?… Περισσότερα

liakouli2

Τόσο το προσφυγικό, όσο και η Αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζονται από τη ΝΔ με λογική ‘’day-by-day’’

«Κ?θε θα?μα κρατ?ει, δυστυχ?ς, τρεις μ?ρες. Τ?σο κρ?τησε και το θα?μα της καλ?ς νομοθ?τησης απ? πλευρ?ς Κυβ?ρνησης της Ν?ας Δημοκρατ?ας», ε?πε κατ? τη συζ?τηση του πολυνομοσχεδ?ου, που συμπεριελ?μβανε ατ?κτως ερριμμ?νες διατ?ξεις δεκατεσσ?ρων απ? τα δεκαεπτ? συνολικ? Υπουργε?α και συζητ?θηκε με… Περισσότερα