Να αναλάβει δυναμικές και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες η Κυβέρνηση για το προσφυγικό

Δ?λωση της βουλευτ? του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη απ? το β?μα της Βουλ?ς, σε σχ?ση με τις πρ?σφατες εξελ?ξεις στο Προσφυγικ? – Μεταναστευτικ?: «Κυρ?ες και κ?ριοι Βουλευτ?ς η Ιστορ?α δεν υπακο?ει σε εντολ?ς. Δεν προτ?σσει, ο?τε επιλ?γει. Η… Περισσότερα

Σας καταπίνουν τα προβλήματα και εσείς κλειστήκατε στη «γυάλα» σας

Καταιγιστικ? σε πολλαπλ? επ?πεδα σε σχ?ση με μια ευρε?α γκ?μα κυβερνητικ?ν πολιτικ?ν ?ταν σ?μερα στην Ολομ?λεια της Βουλ?ς η Κοινοβουλευτικ? Εκπρ?σωπος του Κιν?ματος Αλλαγ?ς και βουλευτ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, κατ? τη δι?ρκεια της συζ?τησης δ?ο «μ?νι» νομοσχεδ?ων του Υπουργε?ου… Περισσότερα

Η κυβέρνηση δεν διστάζει να εξαφανίσει το παραδοσιακό «χύμα τσίπουρο»

«?ξεις αφ?ξεις» ?ταν, δυστυχ?ς, η απ?ντηση στη Βουλ? του Υφυπουργο? Αν?πτυξης & Επενδ?σεων για το θ?μα του παραδοσιακο? χ?μα τσ?πουρου και τσικουδι?ς, τα οπο?α εφεξ?ς με κυβερνητικ? απ?φαση απαγορε?εται να λ?γονται …με το ?νομ? τους, υπ? την απειλ? μεγ?λων προστ?μων.… Περισσότερα

Σθεναρά απέναντι στην Κυβέρνηση για το ΚΕΘΕΑ

Πηγ?: larissanet.gr Σε δ?λωση της βουλευτ? ν. Λ?ρισας του Κιν?ματος Αλλαγ?ς Ευαγγελ?ας Λιακο?λη για τις εξελ?ξεις στο ΚΕΘΕΑ επισημα?νονται τα εξ?ς: «Κ?θε φορ? που η κυβ?ρνηση θα επιλ?γει να νομοθετε? με Πρ?ξεις Νομοθετικο? Περιεχομ?νου, για τις οπο?ες το Σ?νταγμα επιφυλ?σσει μ?νο πολ?… Περισσότερα