liakouli2

Να στηριχθούν οι δικηγόροι, η νέα κρίση τους αφανίζει

«Τις τελευτα?ες ημ?ρες, ?λοι μας βι?νουμε μια πρωτ?γνωρη κατ?σταση με την πανδημ?α του κορονα?ο?. Η χ?ρα δ?νει μεγ?λη μ?χη για την προ?σπιση της υγε?ας των πολιτ?ν, η ζω? μας ?χει αλλ?ξει δραματικ?, εν? η οικονομ?α μας δ?χεται σοβαρ? πλ?γματα, καθ?ς… Περισσότερα

Μια διαφορετική «Ημέρα Γυναίκας», από το «Κανείς Μόνος»

Με την παρουσ?α πλ?θους εθελοντρι?ν και εθελοντ?ν του κοινωνικο? δικτ?ου «Κανε?ς Μ?νος», που αν?λαβε την πρωτοβουλ?α απ? κοινο? με την βουλευτ? Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη, σε συνεργασ?α με το Δ?μο Λαρισα?ων και το Εργαστ?ρι Ζω?ς-Τμ?μα Εικαστικ?ν του ΟΚΑΝΑ, πραγματοποι?θηκε με μεγ?λη… Περισσότερα

Να αναλάβει δυναμικές και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες η Κυβέρνηση για το προσφυγικό

Δ?λωση της βουλευτ? του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη απ? το β?μα της Βουλ?ς, σε σχ?ση με τις πρ?σφατες εξελ?ξεις στο Προσφυγικ? – Μεταναστευτικ?: «Κυρ?ες και κ?ριοι Βουλευτ?ς η Ιστορ?α δεν υπακο?ει σε εντολ?ς. Δεν προτ?σσει, ο?τε επιλ?γει. Η… Περισσότερα

liakouli2

Όχι στον κυβερνητικό “φερετζέ” για τον έλεγχο των Αγροτικών Συνεταιρισμών από ιδιώτες

«Η ν?α μεταμνημονιακ? οικονομ?α ? θα δημιουργηθε? με βασικ? πυλ?να τον αγροτικ? τομ?α ? δεν θα υπ?ρξει καθ?λου» υπογρ?μμισε η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη απ? το β?μα της Βουλ?ς, στο σχ?διο ν?μου της κυβ?ρνησης για τους… Περισσότερα

ΤΕΕ Θεσσαλίας & Ε. Λιακούλη – Όχι στους αιφνιδιασμούς του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας

«Σε κ?θε περ?πτωση το ζ?τημα της ενεργειακ?ς αναβ?θμισης και της σχεδ?ν μηδενικ?ς καταν?λωσης των ν?ων κτιρ?ων ε?ναι ‘’εκ των ων ουκ ?νευ’’, λ?γω των πολυεπ?πεδων θετικ?ν συνεπει?ν, που μια τ?τοια εξ?λιξη αναμ?νεται να επιφ?ρει» τον?ζει σε Αναφορ? που κατ?θεσε προς… Περισσότερα

liakouli2

Νόμος Κατρούγκαλου-Βρούτση είναι ο σωστός τίτλος

«Ε?θισται, σχεδ?ν εθιμοτυπικ?, κ?θε κυβ?ρνηση να φ?ρνει την δικ? της πρ?ταση επ? του ασφαλιστικο?, συν?θως, εν μ?σω τυμπανοκρουσι?ν για την δ?θεν, στο διηνεκ?ς, επ?λυσ? του. Ο δε κ. Υπουργ?ς σ?μερα ακο?στηκε να λ?ει ?τι η κυβερνητικ? πρ?ταση θα λ?σει το… Περισσότερα

liakouli2

Η κατάσταση στην Προανακριτική από «μπλούζ» γίνεται « σκληρό ροκ»

Η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη στον Γι?ννη Πρετεντ?ρη στο Thema Radio 104,6, για τις τρ?χουσες εξελ?ξεις στην Προανακριτικ? Επιτροπ? της Βουλ?ς για τον Παπαγγελ?πουλο: Μεταξ? ?λλων ε?πε: Η κατ?σταση στην Προανακριτικ? ε?ναι «ροκ». Και δυστυχ?ς προοπτικ?… Περισσότερα

Σας καταπίνουν τα προβλήματα και εσείς κλειστήκατε στη «γυάλα» σας

Καταιγιστικ? σε πολλαπλ? επ?πεδα σε σχ?ση με μια ευρε?α γκ?μα κυβερνητικ?ν πολιτικ?ν ?ταν σ?μερα στην Ολομ?λεια της Βουλ?ς η Κοινοβουλευτικ? Εκπρ?σωπος του Κιν?ματος Αλλαγ?ς και βουλευτ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, κατ? τη δι?ρκεια της συζ?τησης δ?ο «μ?νι» νομοσχεδ?ων του Υπουργε?ου… Περισσότερα

Γυναικολογική κλινική Γ.Ν.Λάρισας: Δημόσιος Κίνδυνος τόσο για τις μητέρες, όσο και για τα βρέφη

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Γυναικολογικ? κλινικ? Γ.Ν.Λ?ρισας: Δημ?σιος Κ?νδυνος τ?σο για τις μητ?ρες, ?σο και για τα βρ?φη. Ημερομην?α:14/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:18/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ “ΛΑΡΙΣΑ” ΑΒΕΕ

Τ?πος: Αναφορ?ς Θ?μα: Με επιστολ? της ενημερ?νει ?τι η εταιρε?α ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ “ΛΑΡΙΣΑ” ΑΒΕΕ κηρ?χθηκε σε πτ?χευση τον Απρ?λιο του 2015, β?σει ωστ?σο του καθεστ?τος, με το οπο?ο θα πρ?πει να προχωρ?σει ο πλειστηριασμ?ς των ακιν?των της επιχε?ρησης, μετ? την… Περισσότερα