Εξέλιξη Διδακτόρων Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού

Τ?πος:Ερωτ?σεις Θ?μα: Εξ?λιξη Διδακτ?ρων Εργαστηριακο? Διδακτικο? Προσωπικο? Ημερομην?α:14/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:17/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Σε εκκρεμότητα σημαντικά προβλήματα του κλάδου των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Τ?πος:Ερωτ?σεις Θ?μα: Σε εκκρεμ?τητα σημαντικ? προβλ?ματα του κλ?δου των μη κ?ριων ξενοδοχειακ?ν καταλυμ?των Ημερομην?α:14/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:17/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Αποσυγχώνευση και επαναλειτουργία του ΚΠΕ Κισσάβου-Μαυροβουνίου

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα: Αποσυγχ?νευση και επαναλειτουργ?α του Κ?ντρου Περιβαλλοντικ?ς Εκπα?δευσης ( ΚΠΕ) Κισσ?βου-Μαυροβουν?ου ως ανεξ?ρτητο Κ?ντρο Περιβαλλοντικ?ς Εκπα?δευσης. Ημερομην?α:14/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:25/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Γυναικολογική κλινική Γ.Ν.Λάρισας: Δημόσιος Κίνδυνος τόσο για τις μητέρες, όσο και για τα βρέφη

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Γυναικολογικ? κλινικ? Γ.Ν.Λ?ρισας: Δημ?σιος Κ?νδυνος τ?σο για τις μητ?ρες, ?σο και για τα βρ?φη. Ημερομην?α:14/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:18/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ “ΛΑΡΙΣΑ” ΑΒΕΕ

Τ?πος: Αναφορ?ς Θ?μα: Με επιστολ? της ενημερ?νει ?τι η εταιρε?α ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ “ΛΑΡΙΣΑ” ΑΒΕΕ κηρ?χθηκε σε πτ?χευση τον Απρ?λιο του 2015, β?σει ωστ?σο του καθεστ?τος, με το οπο?ο θα πρ?πει να προχωρ?σει ο πλειστηριασμ?ς των ακιν?των της επιχε?ρησης, μετ? την… Περισσότερα

Τα μεγάλα θεσμικά ζητήματα των μελισσοκόμων ζητούν άμεση επίλυση

Τ?πος:Ερωτ?σεις Θ?μα:Τα μεγ?λα θεσμικ? ζητ?ματα των μελισσοκ?μων ζητο?ν ?μεση επ?λυση Ημερομην?α:07/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:10/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Απαιτείται άμεση λύση στο θέμα του οικισμού “Κουλούρα”

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Απαιτε?ται ?μεση λ?ση στο θ?μα του οικισμο?” Κουλο?ρα”. Ημερομην?α:07/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:10/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Να πάψουν να αντιμετωπίζονται οι παραδοσιακοί διήμεροι αποσταγματοποιοί ως εγκληματίες

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Να π?ψουν να αντιμετωπ?ζονται οι παραδοσιακο? δι?μεροι αποσταγματοποιο? ως εγκληματ?ες. Ημερομην?α:07/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:10/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Γυναικολογική κλινική Γ.Ν. Λάρισας: Δημόσιος Κίνδυνος για τις μητέρες, όσο και για τα βρέφη.

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Γυναικολογικ? κλινικ? Γ.Ν. Λ?ρισας: Δημ?σιος Κ?νδυνος για τις μητ?ρες, ?σο και για τα βρ?φη. Ημερομην?α:03/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:04/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Τα μεγάλα θεσμικά ζητήματα των μελισσοκόμων ζητούν άμεση επίλυση

Τ?πος:Ερωτ?σεις Θ?μα:Τα μεγ?λα θεσμικ? ζητ?ματα των μελισσοκ?μων ζητο?ν ?μεση επ?λυση Ημερομην?α:31/01/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:10/02/2020 Περισσ?τερα