Να αναλάβει δυναμικές και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες η Κυβέρνηση για το προσφυγικό

Δ?λωση της βουλευτ? του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη απ? το β?μα της Βουλ?ς, σε σχ?ση με τις πρ?σφατες εξελ?ξεις στο Προσφυγικ? – Μεταναστευτικ?: «Κυρ?ες και κ?ριοι Βουλευτ?ς η Ιστορ?α δεν υπακο?ει σε εντολ?ς. Δεν προτ?σσει, ο?τε επιλ?γει. Η… Περισσότερα

liakouli2

Τόσο το προσφυγικό, όσο και η Αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζονται από τη ΝΔ με λογική ‘’day-by-day’’

«Κ?θε θα?μα κρατ?ει, δυστυχ?ς, τρεις μ?ρες. Τ?σο κρ?τησε και το θα?μα της καλ?ς νομοθ?τησης απ? πλευρ?ς Κυβ?ρνησης της Ν?ας Δημοκρατ?ας», ε?πε κατ? τη συζ?τηση του πολυνομοσχεδ?ου, που συμπεριελ?μβανε ατ?κτως ερριμμ?νες διατ?ξεις δεκατεσσ?ρων απ? τα δεκαεπτ? συνολικ? Υπουργε?α και συζητ?θηκε με… Περισσότερα

οφειλές του Ταμείου Υγείας

Ε. Λιακούλη για Παροχή Ασύλου σε Πρόσφυγες και Μετανάστες

«Μια  παρτ?δα ‘’μουτζο?ρη’’ με την ευρ?πη,  ?γινε  το προσφυγικ?….» «Το μεταναστευτικ? – προσφυγικ? εκφε?γει των δυνατοτ?των, των στοχε?σεων και του προγραμματισμο? μας, ως κρ?τους» τ?νισε στην Ολομ?λεια της Βουλ?ς η βουλευτ?ς του ΚΙΝΑΛ Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη, κατ? τη συζ?τηση του… Περισσότερα