ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ “ΛΑΡΙΣΑ” ΑΒΕΕ

Τ?πος: Αναφορ?ς Θ?μα: Με επιστολ? της ενημερ?νει ?τι η εταιρε?α ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ “ΛΑΡΙΣΑ” ΑΒΕΕ κηρ?χθηκε σε πτ?χευση τον Απρ?λιο του 2015, β?σει ωστ?σο του καθεστ?τος, με το οπο?ο θα πρ?πει να προχωρ?σει ο πλειστηριασμ?ς των ακιν?των της επιχε?ρησης, μετ? την… Περισσότερα